ای طرح؛ طرّاح طرح های بیاد ماندنی

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

نمونه طرح ها:

طرح نهایی:

طرح فراخوان رساله های دانشگاهی و طرح های پژوهشی حقوق بشر و تنوع فرهنگی

جنبش عدم تعهد مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی